List of Tian Guan Cifu (Heaven Official’s Blessing) Opening and Ending Songs

Tian Guan Cifu (天官賜福), also known as Heaven Official’s Blessing is an anime series based on the novel of the same name written by Mo Xiang Tong Xiu.

Here is the list of all the opening and ending songs for Tian Guan Cifu:

Tian Guan Cifu Opening Songs

# Title Performer Episodes
1 Wu Bie Jeff Chang ?
J1 Jiu no Kuchizuka SID 1-11

Tian Guan Cifu Ending Songs

# Title Performer Episodes
1 Yi Hua Yi Jian Li Xinyi 1
2 Bu San Isabelle Huang 2-8
3 Hong Jue Hu Xia 9-11
J1 Freezia Sora Amamiya 2-11

Tian Guan Cifu Er Opening Songs

# Title Performer Episodes
1 Lian Cheng Ci Lu Han ?
J1 Omokage SID ?

Tian Guan Cifu Er Ending Songs

# Title Performer Episodes
1 Guiyu Chen Tan Jing ?
J1 haruomoi krage ?

Comments (0)