amazarashi - Dokuhaku

"Dokuhaku" is the 12th track from the "Boycott" album released by amazarashi. It was released on March 11, 2020.

Details

Credits

Buy

iTunes · CDJapan

Lyrics

Lyrics for Dokuhaku by amazarashi.

私が私を語るほどに 私から遠く離れてしまうのは何故でしょうか?
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「どこにでもいる真面目な子でした」■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 途方に暮れた十五歳の夏

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 私の痛みは君の失望にこそ芽吹く
この物語はフィクションであり、実在する事件、団体、人物との
いかなる類似も■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ひぐらしの声 夕涼み 恋占い■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■にたがりの志願者 ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 私の痛みは君の失望にこそ芽吹く
この物語はフィクションであり、実在する事件、団体、人物との
いかなる類似も■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■ ■■■■■■ テレビ ラジオ インターネット
■■■■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
喜び 悲しみ 怒りだとか憎しみ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

奪われた言葉が ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■■

■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
watashi ga watashi wo kataru hodo ni watashi kara tooku hanarete shimau no wa naze deshou ka? 
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
"doko ni demo iru majime na ko deshita" ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ tohou ni kureta juugosai no natsu 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ watashi no itami wa kimi no shitsubou ni koso mebuku 
kono monogatari wa fikushon de ari, jitsuzai suru jiken, dantai, jinbutsuto no 
ikanaru ruiji mo ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

higurashi no koe yuusuzumi koi uranai ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ni tagari no shigansha ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ watashi no itami wa kimi no shitsubou ni koso mebuku 
kono monogatari wa fikushon de ari, jitsuzai suru jiken, dantai, jinbutsuto no 
ikanaru ruiji mo ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■ ■■■■■■ terebi rajio intaanetto
■■■■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
yorokobi kanashimi ikari da toka nikushimi ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ubawareta kotoba ga ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■■

■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
Original
私が私を語るほどに 私から遠く離れてしまうのは何故でしょうか?
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「どこにでもいる真面目な子でした」■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 途方に暮れた十五歳の夏

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 私の痛みは君の失望にこそ芽吹く
この物語はフィクションであり、実在する事件、団体、人物との
いかなる類似も■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ひぐらしの声 夕涼み 恋占い■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■にたがりの志願者 ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 私の痛みは君の失望にこそ芽吹く
この物語はフィクションであり、実在する事件、団体、人物との
いかなる類似も■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■ ■■■■■■ テレビ ラジオ インターネット
■■■■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
喜び 悲しみ 怒りだとか憎しみ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

奪われた言葉が ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■■

■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
Romanized
watashi ga watashi wo kataru hodo ni watashi kara tooku hanarete shimau no wa naze deshou ka? 
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
"doko ni demo iru majime na ko deshita" ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ tohou ni kureta juugosai no natsu 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ watashi no itami wa kimi no shitsubou ni koso mebuku 
kono monogatari wa fikushon de ari, jitsuzai suru jiken, dantai, jinbutsuto no 
ikanaru ruiji mo ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

higurashi no koe yuusuzumi koi uranai ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ni tagari no shigansha ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ watashi no itami wa kimi no shitsubou ni koso mebuku 
kono monogatari wa fikushon de ari, jitsuzai suru jiken, dantai, jinbutsuto no 
ikanaru ruiji mo ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■ ■■■■■■ terebi rajio intaanetto
■■■■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
yorokobi kanashimi ikari da toka nikushimi ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ubawareta kotoba ga ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■■

■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■

Comments (0)

You must be logged in to post a comment.

From The Same Artists

Kyoukaisen / amazarashi
Kyoukaisen
amazarashi
Long Hope Philia / Masaki Suda
Long Hope Philia
Masaki Suda
Isaac / amazarashi
Isaac
amazarashi