Ryosuke Shimomura (the chef cooks me)

255,255,255 / Shuta Aoi (CV: Junya Enoki), Ran Akagi (CV: Yuma Uchida), Koki Suido (CV: Kaito Ishikawa)
255,255,255
Shuta Aoi (CV: Junya Enoki), Ran Akagi (CV: Yuma Uchida), Koki Suido (CV: Kaito Ishikawa)
Showing 1 to 1 of 1