4 weeks ago

STYLE / Akari Kito

STYLE / Akari Kito
  • Title: STYLE
  • Type: Album
  • Release Date: May 27, 2020
  • Performer: Akari Kito
  • Composer: Akiyuki Tateyama, Eiji Nakayama, Kohei Tsukada, Koichi Tsurusaki, Masaki Kubo, momo, Saku, shilo, Takamitsu Ono, Takayuki Ishikura, Tomoya Tabuchi
  • Arranger: Akiyuki Tateyama, Chihiro Tamaki, Eiji Nakayama, Haneda Narita, John Kanda, Kohei Tsukada, Koichi Tsurusaki, Masaki Kubo, Mashiro Shirakami, Potato Parties, Saku, Takayuki Ishikura, yashikin
  • Lyricist: Koichi Tsurusaki, Masaki Kubo, Mayumi Kon, Saku, shilo, Shiori Yoshida, Shun Aratame, Takayuki Ishikura, Tomoya Tabuchi, Yoshie Isogai, yuiko

Tracklist

#: 1
Title: Drawing a Wish
Performer: Akari Kito
Composer: Takamitsu Ono
Aarranger: Chihiro Tamaki
Lyricist: Yoshie Isogai
#: 2
Title: INNOCENT
Performer: Akari Kito
Composer: Koichi Tsurusaki
Aarranger: Koichi Tsurusaki
Lyricist: Koichi Tsurusaki
#: 3
Title: Desire Again
Performer: Akari Kito
Composer: momo
Aarranger: John Kanda
Lyricist: Shun Aratame
#: 4
Title: Fly-High-Five!
Performer: Akari Kito
Composer: Eiji Nakayama
Aarranger: Eiji Nakayama
Lyricist: Mayumi Kon
#: 5
Title: Star Arc
Performer: Akari Kito
Composer: Kohei Tsukada
Aarranger: Kohei Tsukada
Lyricist: Mayumi Kon
#: 6
Title: Always Going My Way
Performer: Akari Kito
Composer: Akiyuki Tateyama
Aarranger: Akiyuki Tateyama
Lyricist: Shiori Yoshida
#: 7
Title: Juusanji no Shunrai Shoujo
Also Known As: 23時の春雷少女
Performer: Akari Kito
Composer: Tomoya Tabuchi
Aarranger: Haneda Narita, yashikin
Lyricist: Tomoya Tabuchi
#: 8
Title: dear my distance
Performer: Akari Kito
Composer: Takayuki Ishikura
Aarranger: Takayuki Ishikura
Lyricist: Takayuki Ishikura, yuiko
#: 9
Title: CRAZY ROCK NIGHT
Performer: Akari Kito
Composer: Masaki Kubo
Aarranger: Masaki Kubo
Lyricist: Masaki Kubo
#: 10
Title: Closer
Performer: Akari Kito
Composer: shilo
Aarranger: Potato Parties
Lyricist: shilo
#: 11
Title: Swinging Heart
Performer: Akari Kito
Composer: Takamitsu Ono
Aarranger: Chihiro Tamaki
Lyricist: Yoshie Isogai
#: 12
Title: Kimi no Hana wo Inorou
Also Known As: 君の花を祈ろう
Performer: Akari Kito
Composer: shilo
Aarranger: Mashiro Shirakami
Lyricist: shilo
#: 13
Title: Tiny Light
Performer: Akari Kito
Composer: Saku
Aarranger: Saku
Lyricist: Saku

Images

STYLE / Akari Kito STYLE / Akari Kito

Comments (0)